لغو

ممنون که پیشنهاد ارسال کردید!
اما به نظر می رسد که زمان مناسبی نباشد و بهتر است که در زمان مناسب تری به مدی رنت برگردید.

امیدواریم باز هم به زودی شما را ملاقات کنیم.